فضای بک آپ

Plan 1 - 10GB
 • 10GB Storage
 • 200GB BandWidth
 • 1000Mbps port
Plan 2 - 20GB
 • 20GB Storage
 • 400GB BandWidth
 • 1000Mbps port
Plan 3 - 50GB
 • 50GB Storage
 • 1000GB BandWidth
 • 1000Mbps port
Plan 4 - 100GB
 • 100GB Storage
 • 2000GB BandWidth
 • 1000Mbps port