سرور مجازی میکروتیک

Mik 2 - 512MB 1 موجود است
 • 512MB RAM
 • 1GB HDD
 • 400GB BW
 • 1Gbps Uplink
 • Germany Location
 • Mikrotik 5.11 OS
Mik 3 - 768MB
 • 768MB RAM
 • 1GB HDD
 • 600GB BW
 • 1Gbps Uplink
 • Germany Location
 • Mikrotik 5.11 OS
Mik 4 - 1024MB
 • 1024MB RAM
 • 1GB HDD
 • 800GB BW
 • 1Gbps Uplink
 • Germany Location
 • Mikrotik 5.11 OS