پرشین کلود

شماره تماس: 041.35239154 | آدرس: تبریز - بازار کبود - طلبقه همکف - انتهای راهرو سمت راست - پلاک 51
تاریخ : امروز تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

کارت خریدیافتن محصولات و سرویس ها

RAM
HDD
BW
Uplink
Location
OS
Mik 1 - 256MB
150,000 ر‌یا‌ل ماهانه
256MB
1GB
400GB
200Mbps
England
Mikrotik 5.11Mik 2 - 512MB
200,000 ر‌یا‌ل ماهانه
512MB
1GB
600GB
200Mbps
England
Mikrotik 5.11Mik 3 - 768MB
250,000 ر‌یا‌ل ماهانه
768MB
1GB
800GB
200Mbps
England
Mikrotik 5.11Mik 4 - 1024MB
300,000 ر‌یا‌ل ماهانه
1024MB
1GB
1000GB
200Mbps
England
Mikrotik 5.11