پرشین کلود

شماره تماس: 041.35239154 | آدرس: تبریز - بازار کبود - طلبقه همکف - انتهای راهرو سمت راست - پلاک 51
تاریخ : امروز تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

کارت خریدیافتن محصولات و سرویس ها

Storage
BandWidth
port
Plan 1 - 10GB
100,000 ر‌یا‌ل ماهانه
10GB
200GB
1000MbpsPlan 2 - 20GB
150,000 ر‌یا‌ل ماهانه
20GB
400GB
1000MbpsPlan 3 - 50GB
300,000 ر‌یا‌ل ماهانه
50GB
1000GB
1000MbpsPlan 4 - 100GB
500,000 ر‌یا‌ل ماهانه
100GB
2000GB
1000Mbps